Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website https://www.pimenton.be/ (hierna de “webshop”) met betrekking tot de op de website https://www.pimenton.be/ aangeboden producten (hierna “product(en)”).

De website https://www.pimenton.be/ is eigendom van en wordt beheerd door Pieter Jelle Comm.V, Bessenlaan 52 te 3110 Rotselaar, met ondernemingsnummer 0508.974.737 (hierna genoemd de “Verkoper”, “wij” of “ons”), die optreedt als verkoper van de Producten.

Door een bestelling te plaatsen op https://www.pimenton.be/ worden door u deze verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te erkennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien een van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort gelden.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgisch recht.

Bestelling en aanbod

Om producten te bestellen via de webshop dient u meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen en minderjarigen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en zelf het bestelformulier dienen in te vullen, in het andere geval wordt de bestelling niet aanvaard.

Bestellingen kunnen slechts worden verwerkt als u zich duidelijk heeft geïdentificeerd (via naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en alle andere vereiste informatie).

Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigd houder te zijn van een geldige betaalkaart om producten te kopen.

Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

De procedure voor het bestellen van producten verloop als volgt:

  • u kiest de producten waarvan het aanbod en de prijs duidelijk bij de keuze van deze producten staan aangegeven op de webshop;
  • u kiest uw facturatie- en leveringsadres;
  • u voert uw betalingsgegevens in en kiest een verzendmethode;
  • de betaling wordt goedgekeurd;
  • wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;
  • wij innen de betaling van uw betaalkaart;
  • wij verzenden de Producten;
  • u ontvangt de Producten via de gekozen verzendmethode.

De geplaatste bestellingen kunnen slechts worden verstrekt zolang de voorraad strekt en binnen de in deze verkoopsvoorwaarden geformuleerde beperkingen.

Het louter plaatsen van een bestelling via de webshop bindt de verkoper niet, bestellingen dienen eerst door ons te worden geaccepteerd.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd.

De acceptatie van uw bestelling vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling alsnog te weigeren zolang u de bestelde Producten nog niet hebt ontvangen.

Wij kunnen bestellingen weigeren als de voorraad is uitgeput (hiervan wordt u per e-mail of telefonisch verwittigd), bij foutieve prijsaanduiding, als de verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of oncontroleerbaar zijn, als wij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw hebben, als ons beveiligingssysteem aangeeft dat de bestelling abnormaal of frauduleus is, of als wij kunnen aannemen dat de bestelling werd geplaatst door een minderjarige of handelingsonbekwame.

Indien wij een bestelling weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval het eventueel reeds betaalde bedrag terugbetalen.

Prijzen en kosten

De prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief het toepasselijk BTW-tarief. Het aanbod, de prijs en de kosten worden duidelijk weergegeven op de webshop en dit uiterlijk op het ogenblik waarop u de bestelling plaatst.

U betaalt de prijs en de kosten die gelden op het ogenblik van bestelling en die duidelijk worden aangegeven op het ogenblik waarop u de bestelling plaatst.

Evenwel zijn wij nergens toe gehouden indien zich eventuele fouten voordoen in de weergegeven prijzen en kosten. Niettegenstaande wij de webshop met de nodige zorg hebben opgebouwd, zijn wij geenszins gebonden door eventuele onvolledige, incorrecte of niet actuele informatie.

Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.

De verzendkosten worden eveneens aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor België en de rest van Europa zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode en het totale gewicht van uw bestelling. 

Verzendingen met bpost zijn beperkt tot 30kg per colli. Elke bestelling die boven dit gewicht uitkomt wordt over meerdere collis verdeeld.

Verzending binnen België gebeurt aan een vast tarief van 5 euro, btw inclusief. Levering binnen de regio Groot-Leuven (Leuven, Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele, Rotselaar, Wezemaal) kan op eenvoudig verzoek gratis, alsook afhalen op ons afhaalpunt in Leuven. Bestellingen van meer dan 35 euro worden gratis geleverd binnen België.

Leveringen in Nederland gebeuren aan 8,5 euro, btw inclusief.

Levering

We proberen bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren. De aangegeven levertermijn gaat pas in na aanvaarding van de bestelling en betaling en wanneer alle bestelde producten voorradig zijn.

Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de Producten op de streefdatum te leveren.

Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

Afbeeldingen van de Producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

U bent volledig zelf verantwoordelijk voor het door u opgegeven leveringsadres. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben.

Geenszins zijn wij aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foutieve behandeling van een product door u.

Voor zover wij niet in staat zouden zijn om op grond van een wettelijke bepaling ons van onze volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van ons zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het aanvaarden van de bestelling en beperkt is tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met ons te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt.

Iedere klacht met betrekking tot een gebrek vastgesteld op het moment van de levering, moet binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de producten aangegeven worden. Iedere terugzending of terugname moet gebeuren na voorafgaande overeenkomst per telefoon of e-mail. De Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat teruggestuurd worden. Wij zijn niet verplicht om in andere gevallen de teruggezonden goederen aan te nemen noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen.

Betaling

Voor uw betalingen werken we via Mollie.

Mollie is een Nederlands bedrijf dat betalingen via betaalkaarten op internet kan verwerken. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de website van https://www.pimenton.be/ vermeld. U dient de gegevens van de betaalkaart te verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde Producten worden verzonden. We leveren de Producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.

Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Verkoper (Pieter Jelle Comm.V, Bessenlaan 52 te 3110 Rotselaar, met ondernemingsnummer 0508.974.737) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (info@pimenton.be) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor: de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben,

de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Klachten en contactgegevens

Bij vragen of klachten kunt u per e-mail (info@pimenton.be) of telefoon (+32 485 50 87 99) contact opnemen met onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan u zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, waar men gratis zal bemiddelen. Controleer zeker of Pimentón een lopend lidmaatschap heeft via de ledenlijst. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om een klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillen-commissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Toepasselijk recht

Op deze verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot deze voorwaarden.

Menu